بررسي رفتار باروري و سازگاري زنان در بارداري هاي ناخواسته در مشهد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي رفتار باروري و سازگاري زنان در بارداري هاي ناخواسته در مشهد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اصول بهداشت رواني

تعداد صفحات :10

مقدمه: درصد بالایی از بارداری ها بدون برنامه ریزی رخ می دهد. عدم موافقت با بارداری, زنان را دچار تنش, اضطراب و افت کیفیت زندگی می نماید. بررسی رفتار باروری در بارداری های ناخواسته, راهنمایی برای انجام مداخلات در ارتقای سلامت روان زنان می باشد.روش کار: در این مطالعه مقطعی, 400 نفر از زنان مراجعه کننده به زایشگاه های شهر مشهد در سال 1385 از طریق پرسش نامه جهت بررسی رفتار باروری و سازگاری با حاملگی ناخواسته بررسی شدند. نتایج با آزمون های آماری مجذور خی, تی و تحلیل واریانس تحلیل شدند.یافته ها: به میزان 36 درصد از شرکت کنندگان, بارداری خود را از ابتدا ناخواسته ذکر نمودند. میانگین سنی زنان 22 سال (دامنه 42-16 سال) بود, در بارداری های ناخواسته میانگین سن حاملگی فعلی 1.9 سال و سن اولین بارداری 2.2 سال بیشتر, میانگین سن ازدواج 1.2 سال کمتر و میانگین تعداد فرزندان 1.1 فرزند, بیشتر بود. روش منقطع, عامل مهمی در وقوع بارداری ناخواسته بود. سازگاری و موافقت فعلی مادر در بارداری های ناخواسته پس از زایمان مورد پرسش قرار گرفت. در پایان بارداری 83 درصد افرادی که بارداری خود را بدون برنامه ذکر کرده بودند هم چنان با آن سازگار نشده بودند. تفاوت معنی داری در اغلب رفتارهای باروری در بارداری های برنامه ریزی شده و ناخواسته مشاهده شد (p<0.05).نتیجه گیری: آگاهی دادن به زنان جهت درک خطر رخداد بارداری ناخواسته و شکست بالای روش منقطع و مشاوره های فردی, اقدام موثری در کاهش بارداری های ناخواسته می باشد. شیوع بالای بارداری ناخواسته, ضرورت استفاده از ابزارهای غربالگری مشکلات روانی, مشاوره و حمایت از زنان پرخطر را نشان می دهد.
کلید واژه: بارداری برنامه ریزی نشده, بارداری ناخواسته, رفتار باروری, سلامت روان

لینک کمکی