شاخص توسعه انساني و سطح کارايي بيمارستان هاي تامين اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شاخص توسعه انساني و سطح کارايي بيمارستان هاي تامين اجتماعي :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني همدان

تعداد صفحات :9

مقدمه و هدف: بیمارستان ها به عنوان یکی از نهادهای مهم ارائه دهنده خدمات بهداشتی و درمانی, اهمیت ویژه ای در بخش سلامت داشته و درصد بالایی از منابع کلیدی این بخش را جهت پاسخ گویی به نیاز مصرف کنندگان به خود اختصاص می دهند. هدف از انجام پژوهش حاضر, پاسخ گویی به این سوال مهم و اساسی است که آیا سطح کارایی فنی بیمارستان های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در استان های مختلف یکسان است؟ و اینکه چه رابطه ای بین شاخص توسعه انسانی (Human Development Index; HDI) استان مربوطه و میزان کارایی فنی بیمارستان مستقر در آن وجود دارد؟روش کار: در این مطالعه توصیفی ابتدا از روش تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی 65 بیمارستان تامین اجتماعی واقع در استان های کشور, شامل بیمارستان های کوچک (زیر یک صد تخت فعال) و بیمارستان های بزرگ (بالای یک صد تخت فعال) طی سال های 1386 الی 1388 استفاده شد, و سپس رابطه ی بین شاخص توسعه انسانی (HDI) و میزان کارایی فنی بیمارستان های واقع در تمامی استان های مربوطه مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت.نتایج: مطالعه نشان داد که میانگین کارایی فنی در استان های با HDI پائین و متوسط, برای هر دو گروه بیمارستان های بزرگ و کوچک (به ترتیب 0.937 و 0.912), بیشتر از میانگین کارایی فنی در استان ها ی با HDI بالا (به ترتیب 0.887 و 0.870) است.نتیجه نهایی: به نظر می رسد که سازمان تامین اجتماعی بهتر است خدمات بیمارستانی را در استان های با شاخص توسعه انسانی پائین تر و جمعیت تحت پوشش بیمه ای بیشتر گسترش دهد که نتیجتا آثار مثبت رفاهی نظیر بهبود سطح درآمد سرانه افراد و توزیع برابرتر درآمد را بدنبال خواهد داشت.
کلید واژه: بیمارستان ها, تحلیل پوششی داده ها, شاخص توسعه انسانی, کارایی

لینک کمکی