اکواپورين 4 و نقش محافظتي استروئيدهاي جنسي بر آسيب مغزي ناشي از تروما در موش صحرايي ماده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اکواپورين 4 و نقش محافظتي استروئيدهاي جنسي بر آسيب مغزي ناشي از تروما در موش صحرايي ماده :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :18

زمینه و هدف: آسیب مغزی ناشی از تروما معمول‌ ترین علت مرگ در تصادفات می‌ باشد. مطالعات متعدد نقش محافظت نورونی برای استروژن و پروژسترون پس از ضربه مغزی را پیشنهاد کرده ‌اند. در مطالعه حاضر, نقش مقادیر مختلف استروئیدهای جنسی بر تغییرات غلظت پروتئین اکواپورین 4 بافت مغزی در موش ‌های صحرایی ماده فاقد تخمدان پس از ضربه مغزی بررسی شده است.مواد و روش ‌ها: در این مطالعه مداخله ‌ای - تجربی, از 140 سر موش صحرایی ماده نژاد آلبینو – N ماری که به طور تصادفی به 7 گروه و هر گروه خود به دو زیر گروه تقسیم شدند, استفاده گردید. گروه‌ های مورد مطالعه عبارت بودند از: 1- شم, 2- شم اوارکتومی ‌شده, 3- حلال, 4 و 5- مقدار فیزیولوژیک و فارماکولوژیک استروژن ( به ترتیب 33.3 میکروگرم بر کیلوگرم و 1 میلی ‌گرم بر کیلوگرم), 6 و 7- مقدار فیزیولوژیک و فارماکولوژیک پروژسترون (به ترتیب 1.7 و 8 میلی‌ گرم بر کیلوگرم). در گروه‌ های 3 تا 7, جراحت تروماتیک مغزی به روش مارمارو القا شد و 30 دقیقه بعد از ضربه, هورمون ‌ها به صورت داخل صفاقی تزریق شدند و 24 ساعت بعد از ضربه محتوای آب, میزان غلظت اکواپورین 4 و 5 ساعت بعد از ضربه محتوای آبی ایوانز مغز ارزیابی شد.یافته‌ ها: مقدار فیزیولوژیک و فارماکولوژیک استروژن نسبت به حلال, بیان اکواپورین 4 (p<0.01), محتوای آب مغز (p<0.01) و نفوذپذیری سد خونی - مغزی (p<0.001) را به طور معنی ‌داری کاهش داد. مقدار فیزیولوژیک و فارماکولوژیک پروژسترون محتوای آب مغز را در مقایسه با حلال به طور معنی ‌داری کاهش داد (p<0.001) ولی بر بیان آکواپورین 4 اثرات معنی ‌داری نشان نداد. مقدار فیزیولوژیک پروژسترون محتوای آبی ایوانز مغز را کاهش داد, اما مقدار فارماکولوژیک آن موجب افزایش محتوای آبی ایوانز مغز شد (p<0.001).نتیجه ‌گیری: مقادیر فیزیولوژیک و فارماکولوژیک استروژن, بیان آکواپورین 4 را در مغز تروماتیک کاهش ‌داد ولی پروژسترون چنین اثری نشان نداد. برای استروژن این اثرات شاید یکی از سازوکار‌های موثر در بهبود آسیب مغزی باشد.
کلید واژه: استروژن, پروژسترون, اکواپورین 4, آسیب تروماتیک مغز

لینک کمکی