بررسي ميزان هيستامين به روش اليزا در تون ماهي زردباله صيد شده از درياي عمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي ميزان هيستامين به روش اليزا در تون ماهي زردباله صيد شده از درياي عمان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : علوم غذايي و تغذيه

تعداد صفحات :8

مقدمه: مسمومیت هیستامینی, یکی از مهمترین بیماریهای ناشی از غذاهای دریایی با انتشار جهانی است که بوسیله آمینهای بیوژن ایجاد می شود. هیستامین از جمله آمینهای بیوژن می باشد که در ماهیان فاسد شده اسکومبروئیدی که حاوی مقادیر زیادی هیستیدین آزاد هستند, یافت می شود. اندازه گیری هیستامین در مواد غذایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است, زیرا از آن به عنوان شاخص در تعیین میزان تازگی یا فساد ماده غذایی استفاده می شود. هدف از این مطالعه, اندازه گیری میزان هیستامین در ماهی زردباله, برای تعیین میزان فساد و پتانسیل مسمومیت زایی آن بود.مواد و روش ها: تعداد 30 نمونه ماهی زردباله تازه صید شده از دریای عمان, مورد نمونه برداری قرار گرفت. میزان هیستامین موجود در عضلات مجاور آبششهای ماهی که معمولا یکی از آلوده ترین اندامها به هیستامین می باشد, با استفاده از روش الیزا اندازه گیری شد.یافته ها: نتایج حاصله نشان داد که حداقل و حداکثر میزان هیستامین و همچنین میانگین آن در نمونه های مورد آزمایش به ترتیب 0.4, 12.8 وppm 1.91 می باشد.نتیجه گیری: مقادیر هیستامین در تمام نمونه ها, کمتر ازحداکثر میزان پذیرفته شده توسط سازمان غذا و داروی آمریکا (20 ppm) بود. بنابراین هیچگونه احتمال بروز مسمومیت هیستامینی بوسیله نمونه های مورد آزمایش وجود ندارد.
کلید واژه: روش الیزا, ماهیان تون, ماهی زردباله, مسمومیت هیستامینی

لینک کمکی