بررسي نقش علوم پايه در صلاحيت هاي حرفه اي پزشکان از ديدگاه اساتيد علوم باليني دانشگاه علوم پزشکي کاشان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش علوم پايه در صلاحيت هاي حرفه اي پزشکان از ديدگاه اساتيد علوم باليني دانشگاه علوم پزشکي کاشان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : گام هاي توسعه در آموزش پزشکي

تعداد صفحات :8

زمینه و هدف: با توجه به جایگاه ویژه علم پزشکی و نقش حیاتی آن در سلامت جامعه, توجه به تربیت و آموزش نیروی انسانی متخصص در این رشته بسیار حائز اهمیت می باشد. محتوای دروس علوم پایه به عنوان یکی از مقاطع آموزشی دوره دکتری حرفه ای باید به گونه ای باشد که بتواند افرادی با توانایی و تبحر لازم جهت ارائه وظیفه خطیر تامین سلامت جامعه تربیت نماید. لذااین مطالعه جهت بررسی نقش علوم پایه در صلاحیت های حرفه ای از دیدگاه اساتید علوم بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان انجام شد.روش کار: در این مطالعه مقطعی اطلاعات از طریق پرسشنامه ای که روایی و پایایی آن تعیین شده بود جمع آوری گردید. پرسشنامه شامل موادی در رابطه با شایستگی های نه گانه پزشکی, پذیرش امتحان دستیاری و نظر کلی آنها در رابطه با علوم پایه بود که اساتید نظرات خود را به صورت رتبه ای 3 نقطه ای خوب تا ضعیف مشخص می کردند. یافته ها با استفاده از نرم افزار SPSS.V.13 و آزمون های آماری Mann Whitney و Kruskal Wallis آنالیز شد.یافته ها: میزان پاسخگویی 95.7% بود. میانگین نمرات نظرات اساتید در رابطه با نقش علوم پایه در صلاحیت های حرفه ای پزشکان, 18.97 (±3.51) از 27 نمره بود. گروه گوش و حلق و بینی بیشترین نمره را به دروس علوم پایه با 21.25 (±2.63) دادند و کمترین نمره متعلق به گروه روانپزشکی با میانگین نمرات 10.6 (±2.07) بودند. بین رشته های مختلف بالینی از لحاظ میانگین نمره داده شده به علوم پایه اختلاف معنی داری مشاهده شد (P<0.01). از دیدگاه اساتید, از میان شایستگی های نه گانه, علوم پایه مراقبت های بهداشتی بیشترین تاثیر و برقراری ارتباط موثر با بیمار ضعیف ترین نقش را داشته است.نتیجه گیری: یافته های حاصل از پژوهش بیانگر آن بود که از دیدگاه اساتید بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان, دروس علوم پایه از نظر شکل دهی انواع شایستگی ها در دانش آموختگان پزشکی در حد متوسط به بالا است.
کلید واژه: علوم پایه, اساتید بالینی, صلاحیت حرفه ای, کاشان

لینک کمکی