رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي مقابله مذهبي با

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي مقابله مذهبي با :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : اصول بهداشت رواني

تعداد صفحات :13

مقدمه: امروزه بررسی عوامل روان شناختی مداخله گر در ایجاد اختلالات روان شناختی در افراد HIV+ جهت ارتقای سلامت روان آنان به منظور سازگاری بیشتر با بیماری, از اهمیت فراوانی برخوردار است. از جمله این عوامل, سبک های دلبستگی و سبک مقابله مذهبی است که این مطالعه به بررسی رابطه آن ها با سلامت روان افراد HIV+ پرداخته است.روش کار: در این مطالعه توصیفی مقطعی که طی اردیبهشت 1387 انجام شد, 120 نفر از بیماران HIV+ تحت درمان در مراکز مشاوره رفتاری شیراز از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب و پس از تکمیل فرم رضایت آگاهانه توسط پرسش نامه بازنگری شده دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (RAAS), مقیاس سبک های مقابله مذهبی بادرکس و پرسش نامه سلامت عمومی (GHQ) گلدبرگ, بررسی گردیدند. از آزمون های رگرسیون چندگانه, تحلیل واریانس و تی, جهت تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: بنابر نتایج تحلیل واریانس داده ها, بیماران HIV+ دارای سبک دلبستگی ایمن در مقایسه با بیماران HIV+ دارای سبک های دلبستگی ناایمن اجتنابی و ناایمن اضطرابی دوسوگرا از سلامت روان بالاتری برخوردار بودند (p<0.001). نتایج آزمون تی مستقل مشخص نمود بیماران HIV+ که به میزان بیشتری از مقابله مذهبی مثبت استفاده می کردند از سلامت روان بیشتری برخوردار بودند (p=0.007). به منظور پیش بینی سلامت روان بر مبنای متغیرهای سبک دلبستگی ایمن و سبک های مقابله مذهبی از آزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد. نتایج, حاکی از آن بود که در بیماران HIV+, متغیر سبک دلبستگی ایمن, قوی ترین پیش بینی کننده سلامت روان می باشد.نتیجه گیری: مقابله مذهبی مثبت و سبک دلبستگی ایمن می توانند منجر به سلامت روان بالاتر در بیماران HIV+ گردند.
کلید واژه: دلبستگی, سلامت روان, مذهب, HIV

لینک کمکی