تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در شهر کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در شهر کرمان :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : رفاه اجتماعي

تعداد صفحات :34

طرح مساله: مفهوم پردازی سرمایه اجتماعی مرهون مطالعات اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های مختلف علوم اجتماعی در دوره کلاسیک و مدرن است. اما امروزه به عنوان یک موضوع محوری در مرکز بسیاری از پژوهش ها, سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها قرار گرفته است. بر همین اساس, مطالعه سرمایه اجتماعی در شهر کرمان انجام یافته است.روش: روش پژوهش پیمایش و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده است. جامعه آماری را ساکنان 15 سال به بالای شهر کرمان تشکیل می دهند که با کاربرد فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 350 نمونه انتخاب شدند.یافته ها: یافته ها نشان می دهد سرمایه اجتماعی در شهر کرمان در حد متوسط برآورد شده که دارای چندگانگی در ابعاد و مولفه ها است. در برخی ابعاد می توان گونه سنتی سرمایه اجتماعی و در برخی مولفه ها غلبه اشکال نوین را مشاهده کرد.نتایج: با توجه به گذار جامعه ایران از سنت به توسعه یافتگی تقویت نهادهای مدنی, غنی سازی آموزش های عمومی, تامین امنیت, پرهیز از تصدی گری دولتی, اعتماد سازی, تقویت نگرش ها و پنداشت های مثبت و ... به منظور رفع چالش های سنت و مدرنیته و ارتقا سرمایه اجتماعی توصیه می گردد.
کلید واژه: پیوندها و اعتماد فردی, حمایت اجتماعی, سرمایه اجتماعی, کرمان همبستگی و انسجام اجتماعی, روابط انجمنی, هنجارها و اعتماد اجتماعی

لینک کمکی