مباني معرفت شناسي زبان شناختي و تبيين علم تفسير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مباني معرفت شناسي زبان شناختي و تبيين علم تفسير :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : ادب پژوهي

تعداد صفحات :22

موضوع مقاله تبیین مبانی معرفت شناسی و بر آن اساس, بررسی نظام مند فرآیند فهمیدن و تفسیر متن است. تغییر مبانی معرفت شناسی دانشگاهی در قرن بیستم تحت عنوان چرخش زبان شناختی معرفی شده که به معنای دور شدن از معرفت شناسی سنتی فلسفی و شروع معرفت شناسی زبان شناختی است. در معرفت شناسی زبان شناختی, که با آثاری همچون هستی و زمان مارتین هایدگر و دوره زبان شناسی عمومی فردینان دو سوسور به صورت دانشگاهی شروع می شود, شناخته شدن نقش زبان همواره جنبه محوری داشته است. علاوه بر آن, مفهوم معنا نیز بررسی می شود و مساله تعلق معنا به نویسنده, متن و یا خواننده مورد بحث قرار می گیرد و معنا منطقا به زبان نسبت داده می شود. حوزه معنا و تفسیر حوزه ای کاملا زبان شناختی است که تنها در حیطه شبکه زبان رخ می دهد. زمینه تحقیقاتی علم ارائه شده متدشناسی مطالعات ادبی است که خود تابعی از معرفت شناسی دانشگاهی دانسته می شود. آگاهی از این مباحث به فهم متدهای رایج مطالعات ادبی در چند دهه اخیر کمک می کند.
کلید واژه: تفسیر متن, زبان شناختی, معرفت شناسی, زبان, هایدگر

لینک کمکی