بررسي تاثير شوک هاي نرخ ارز و شکاف توليد بر تورم در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير شوک هاي نرخ ارز و شکاف توليد بر تورم در ايران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :25

بررسی روند کلی قیمت ها در ایران, حاکی از رشد مداوم سطح عمومی قیمت هاست. شرایط تورمی بسیاری از متغیرهای اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین بررسی عوامل و متغیرهای تاثیرگذار بر تورم از اهمیت خاصی برخوردار است. از جمله عواملی که تورم را تحت تاثیر قرار می دهد, نرخ ارز و شکاف تولید است. این مطالعه به بررسی تاثیر شوک های نرخ ارز و شکاف تولید بر تورم اقتصاد ایران با استفاده از فیلتر هودریک پرسکات و فیلترکالمن جهت تجزیه شوک های نرخ ارز و شکاف تولید طی دوره 1367: 1 -1386: 4 در قالب آزمون جوهانسون و مدل تصحیح خطای برداری پرداخته است. نتایج نشان می دهد شوک های مثبت نرخ ارز تاثیر منفی و شوک های منفی نرخ ارز تاثیر مثبت (تقارن شوک ها) بر تورم دارند و پایداری تورم در بلند مدت کمتر از کوتاه مدت به نرخ ارز وابسته است. همچنین, شکاف تولید ناخالص داخلی و حجم پول بر تورم تاثیر مثبت و معنی داری داشته است. از این رو, اتخاذ سیاست های ارزی مناسب می تواند یکی از راه های کنترل تورم در ایران باشد.
کلید واژه: شوک های نرخ ارز, تورم, تصحیح خطای برداری, فیلتر هودریک پرسکات, فیلتر کالمن, شکاف تولید ناخالص داخلی

لینک کمکی