توسعه انساني و توسعه پايدار در کشورهاي منتخب صادرکننده نفت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن توسعه انساني و توسعه پايدار در کشورهاي منتخب صادرکننده نفت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : دانش و توسعه

تعداد صفحات :26

طی سال های اخیر, توسعه پایدار به یکی از مهم ترین اهداف سیاستی در سطح جهانی تبدیل و مطالعات تجربی زیادی برای تعیین روابط بین رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی انجام شده است. مدل تجربی به کار رفته در بیشتر این مطالعات به منحنی زیست محیطی کوزنتس (EKC) معروف است. هدف این تحقیق, برآورد یک مدل EKC تعدیل یافته است که در آن, به جای مفاهیم رشد اقتصادی و محیط زیست از معیارهای توسعه و پایداری استفاده شده است؛ به طوری که معیار ناپایداری, مقدار منفی شاخص پس انداز خالص تعدیل شده و معیار توسعه, شاخص توسعه انسانی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری 20 کشور صادر کننده نفت و دوره بررسی 1990 -2006 می باشد. برای برآورد مدل از روش داده های پانلی استفاده شده است. در تصریح مدل, متغیرهای وفور منابع, تولیدات کارخانه ای و نیز متغیرهای نهادی حاکمیت قانون و اثربخشی دولت به عنوان متغیرهای کنترل مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تخمین, وجود رابطه ای به شکل U وارون بین توسعه انسانی و ناپایداری منابع را در این گروه از کشورها تایید می کند.
کلید واژه: توسعه انسانی, توسعه پایدار, منحنی زیست محیطی کوزنتس, پس انداز خالص تعدیل شده

لینک کمکی