ارزيابي عملکرد دانه با توجه به تغييرات اجزاي عملکرد و شاخص هاي رشد در گندم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي عملکرد دانه با توجه به تغييرات اجزاي عملکرد و شاخص هاي رشد در گندم :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي

تعداد صفحات :22

به منظور مطالعه میزان عملکرد دانه, اجزای عملکرد و مقادیر شاخص های رشد در گندم, آزمایشی در سال 86-1385 در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با پنج رقم به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار انجام شد. ارقام مورد مطالعه شامل زاگرس, تجن, کوهدشت, دوروم و لاین N81-18 بودند. پس از رسیدن گیاهان به مرحله رشدی مورد نظر (پنجه زنی, ساقه دهی, آبستنی, گلدهی و رسیدگی فیزیولوژیک), صفات وزن خشک برگ, وزن خشک ساقه, وزن خشک اندام هوایی و سطح برگ با برداشت 15 بوته به طور تصادفی از هر کرت اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که لاین N81-18 به دلیل داشتن حداکثر ماده خشک برگ, سرعت رشد محصول (CGR), سرعت رشد نسبی (RGR) و سرعت جذب خالص (NAR) نسبت به دیگر ارقام از وضعیت بهتری برخوردار بود. اختلاف آن با سایر ارقام در سطح 5 درصد معنی دار بود. از لحاظ اجزای عملکرد نیز لاین N81-18 و رقم کوهدشت به ترتیب دارای بیشترین و کمترین تعداد دانه در سنبله بودند.
کلید واژه: اجزای عملکرد, شاخص های رشد, عملکرد دانه, گندم

لینک کمکی