ميزان بهره ‌مندي فراگيران از محتواي برنامه ‌هاي گزارش صبحگاهي و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکي تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ميزان بهره ‌مندي فراگيران از محتواي برنامه ‌هاي گزارش صبحگاهي و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکي تهران :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي

تعداد صفحات :10

مقدمه: گزارش صبحگاهی, در کنار راند‌های بالینی و آموزش ‌های سرپایی از روش ‌های رایج, مفید و ارزشمند (استاندارد طلایی) در آموزش بالینی است. این روش دارای شاخصه ‌ها و استانداردهایی است که وقتی کامل باشد در کمک به یادگیری دانشجویان پزشکی نقش موثری را ایفا می‌ کند. هدف از این مطالعه, بررسی برنامه گزارش ‌های صبحگاهی در بخش ‌های داخلی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران, و نظرات فراگیران در مورد بهره ‌مندی از این جلسات و عوامل مرتبط با آن ‌است.روش‌ ها: در این مطالعه توصیفی مقطعی, ساختار برنامه ‌های گزارش صبحگاهی و میزان بهره ‌مندی 300 نفر از کارآموزان و کارورزان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران از محتوای این برنامه ‌ها در سال 90-1389 مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری داده‌ ها یک پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود که اعتبار آن با نظر متخصصین و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تایید شد. داده‌ ها با استفاده آزمون ‌های مجذور کای و Students T test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: میانگین هر یک از متغیر‌های اصلی مورد بررسی به ترتیب زیر بود: ساعت شروع (8 صبح), مدت (یک ساعت), تعداد جلسات در هفته (5 بار), تعداد بیماران در هر جلسه (3 بیمار), و مدت معرفی هر بیمار (20 دقیقه). فرد معرفی‌ کننده بیمار اکثرا کارورز, نوع بیماران معرفی شده بیماران مشکل و مدیر جلسه یکی از دستیاران بودند. وضعیت تهویه, گرمایش, سرمایش, نور و صدای محل برگزاری جلسات مطلوب و وضعیت محل استقرار استادان معمولا در ردیف جلو و پشت به مخاطبین بود. مخاطبین اصلی جلسه نامشخص بودند و متخصصین رشته ‌های دیگر اکثرا در جلسات حضور نداشتند. میزان بهره‌ مندی کلی فراگیران از جلسات: 55 نفر (18.3 درصد) زیاد, 152 نفر (50.7 درصد) متوسط و 93 نفر (31 درصد) کم بوده است. اکثر شاخص ‌های ساختاری گزارش صبحگاهی با میزان بهره‌ مندی مخاطبین ارتباط معناداری داشتند(p<0.05).نتیجه‌ گیری: علی ‌رغم انطباق ساختار برنامه ‌های گزارش صبحگاهی در بخش‌ های داخلی دانشگاه علوم پزشکی تهران با بیشتر نتایج مطالعات مشابه, لازم است برای بالا بردن حد بهره‌ مندی فراگیران از این برنامه ‌ها تلاش بیشتری انجام شود.
کلید واژه: گزارش صبحگاهی, ساختار, محتوا, بهره‌ مندی, رضایت

لینک کمکی