ارزيابي شاخص هاي تحمل تنش خشكي در برخي هيبريدهاي جديد ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن ارزيابي شاخص هاي تحمل تنش خشکي در برخي هيبريدهاي جديد ذرت :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي

تعداد صفحات :22

به منظور بررسی اثر تنش خشکی بر عملکرد دانه چند هیبرید جدید ذرت و ارزیابی شاخص های تحمل خشکی, آزمایشی بصورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه پژوهشی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج در سال 1388 اجرا گردید. عامل اصلی شامل سه سطح آبیاری نرمال, تنش ملایم و تنش شدید (به ترتیب آبیاری پس از 70, 100 و 130 میلی متر تبخیر تجمعی از تشتک تبخیر کلاس A) و عامل فرعی نیز شامل 14 هیبرید ذرت بود. بر اساس عملکرد دانه ژنوتیپ های مورد بررسی با توجه به شرایط نرمال و دارای تنش خشکی, شاخص های بهرهوری متوسط (MP), میانگین هندسی بهره وری (GMP), تحمل به تنش (STI), تحمل (TOL), عملکرد (YI), پایداری عملکرد (YSI), حساسیت به تنش (SSI) و نیز درصد تغییر صفات محاسبه شد. نتایج حاصل از بررسی همبستگی با توجه به شرایط نرمال و تنش ملایم شاخص های MP,GMP و STI و با در نظر گرفتن شرایط نرمال و تنش شدید شاخص های TOL و SSI را به عنوان بهترین شاخص ها برای تعیین ارقام متحمل به تنش کم آبی میان هیبریدهای مختلف ذرت معرفی نمود. نتایج مقایسه میانگین هیبریدها نشان داد با توجه به شرایط بدون تنش, تنش ملایم و تنش شدید هیبریدهای KSC700, K47.2-2-1-2-2-1-1-1×K3544.1 و KLM76004.3-2-1-1-1-1-1-1×K3545.6 به عنوان هیبریدهای متحمل به تنش خشکی شناسایی شدند.
کلید واژه: ذرت, تنش خشکی, عملکرد دانه, شاخص های تحمل به تنش خشکی

لینک کمکی