اثر روش هاي مختلف حاصلخيزي خاک (شيميايي، آلي و تلفيقي) بر عملکرد و اجزا عملکرد شلغم علوفه اي (Brassica rapa)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن اثر روش هاي مختلف حاصلخيزي خاک (شيميايي, آلي و تلفيقي) بر عملکرد و اجزا عملکرد شلغم علوفه اي (Brassica rapa) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله الکترونيک توليد گياهان زراعي

تعداد صفحات :24

به منظور بررسی اثرات کودهای آلی, شیمیایی و تلفیق آنها بر عملکرد و اجزا عملکرد شلغم علوفه ای, آزمایشی در سال زراعی 1389-1388 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران واقع در کرج به اجرا در آمد. آزمایش به صورت بلوک های کامل تصادفی با 15 تیمار از کودهای آلی, شیمیایی و تلفیقی در سه تکرار انجام شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تیمار زئوپونیکس+ورمی کمپوست+25 درصد کود کامل شیمیایی بالاترین عملکرد غده (836.2 کیلوگرم در هکتار) را تولید کرد. در بین تیمارهای به کار رفته بیشترین عملکرد شاخساره در اثر کاربرد دو تیمار زئوپونیکس+50 درصد کود کامل شیمیایی و ورمی کمپوست+تلقیح بذر+25 درصد کود کامل شیمیایی تولید شد. بالاترین عملکرد علوفه کل نیز در اثر کاربرد دو تیمار زئوپونیکس+50 درصد کود کامل شیمیایی (17613.3 کیلوگرم در هکتار) و ورمی کمپوست+تلقیح بذر+25 درصد کود کامل شیمیایی (16000 کیلوگرم در هکتار) بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد به ترتیب 106 و 87 درصد افزایش عملکرد نشان دادند. نتایج این تحقیق بیان گر اثر افزایشی کاربرد تلفیقی کودهای آلی و شیمیایی بود. استفاده از روش تغذیه ای تلفیقی بیش از کاربرد جداگانه این منابع عملکرد را تحت تاثیر قرار دادند. نتایج نشان داد تاثیر کودهای آلی بر افزایش عملکرد شلغم علوفه ای به مراتب بیشتر از کودهای شیمیایی است.
کلید واژه: شلغم علوفه ای, زئوپونیکس, ورمی کمپوست, باکتری های محرک رشد, کود شیمیایی

لینک کمکی