مقايسه دو روش آموزش ايفاي نقش و بحث گروهي بر عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکي جهرم در زمينه انتقال خبر بد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقايسه دو روش آموزش ايفاي نقش و بحث گروهي بر عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکي جهرم در زمينه انتقال خبر بد :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي

تعداد صفحات :10

مقدمه: چالش اساسی در آموزش مهارت ‌های انتقال خبر بد, انتخاب روش آموزشی مناسب است. این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر آموزش مهارت‌ های انتقال اخبار ناگوار به روش ایفای نقش با روش بحث گروهی بر عملکرد کارورزان در انتقال اخبار ناگوار انجام گرفته است.روش ‌ها: این مطالعه از نوع مداخله ‎ای دو سو کور بود که در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم بر روی 30 کارورز انجام گردید. جامعه پژوهش کارورزان دانشگاه علوم پزشکی جهرم بودند. تعیین حجم نمونه و نمونه‌ گیری به روش سرشماری بود و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بنابراین هر گروه شامل 15 نفر بود. ابتدا عملکرد آنها از طریق آزمون OSLER1 ارزیابی گردید. سپس گروه اول وارد کارگاه آموزش انتقال خبر بد به روش بحث گروهی و گروه دوم وارد کارگاه آموزش انتقال خبر بد به روش ایفای نقش شدند. بعد از اتمام کارگاه مجددا عملکرد آنها از طریق آزمون OSLER2 ارزیابی گردید. اطلاعات با استفاده از آزمون‌ های تی مستقل و تی زوج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج: میانگین نمره عملکرد گروه اول (10.5±3.44) و گروه دوم (8.33±2.54) قبل از آموزش تفاوت معناداری نداشتند (p=27.42). میانگین نمره عملکرد گروه اول بعد از آموزش (19.8±5.44) با قبل از آموزش تفاوت معناداری داشت (p=0.000). میانگین نمره عملکرد گروه دوم بعد از آموزش (27.70±0.833) نیز با قبل از آموزش تفاوت معناداری داشت (p=-0.000). همچنین مقایسه میانگین نمره عملکرد هر دو گروه با یکدیگر بعد از آموزش, تفاوت معناداری (P=0.000) داشت.نتیجه ‌گیری: این مطالعه نشان داد که هر دو روش آموزشی در ارتقای توانایی کارورزان در انتقال خبر بد موثر هستند, ولی روش آموزشی ایفای نقش موثرتر از روش بحث گروهی است.
کلید واژه: خبر بد, آموزش, ایفای نقش, بحث گروهی, مهارت ‌های ارتباطی

لینک کمکی