بررسي نقش آنژيو پلاستي اوليه PPCI روي سرانجام بيماران سکته قلبي حاد با صعود قطعه ST با تاکيد بر زمان انجام آن در بيمارستان شهيد مدرس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي نقش آنژيو پلاستي اوليه PPCI روي سرانجام بيماران سکته قلبي حاد با صعود قطعه ST با تاکيد بر زمان انجام آن در بيمارستان شهيد مدرس :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :5

سابقه و هدف: با توجه به مراجعه بیماران STEMI (انفارکتوس قلبی حاد با صعود قطعه ST) و نگرانی در مورد سر انجام این بیماران در مراجعه شبانه و اینکه واقعا مراجعه در شب یا روز نقشی در سرانجام این بیماران دارد یا خیر و وجود خلا اطلاعاتی در این قسمت و به منظور بررسی نقش آنژیو پلاستی اولیه PPCI شبانه روزی سرانجام بیماران, این تحقیق در سال 1389–1390 انجام گرفت.روش بررسی: تحقیق به روش همگروهی (cohort) انجام گرفت. گروه مورد کسانی بودند که شبانه با تشخیص STEMI تحت PPCI قرار گرفته و گروه شاهد کسانی بودند که با همین بیماری و همین درمان در طی روز مراجعه کرده بودند. افراد دو گروه از نظر وضعیت اقتصادی, اجتماعی, زمان و مکان مراجعه و همچنین خصوصیات جنس, سابقه دیابت, فشار خون, سکته قلبی, وسعت درگیری عروق کرونری, محدودیت انقباضی بطن چپ و فاصله زمانی از ورود به بیمارستان تا انجام آنژیوپلاستی مشابه سازی شدند و سرانجام بیماران دو گروه را از لحاظ شاخص های مرگ و میر و موربیدیتی و موفقیت آنژیوپلاستی بررسی و با آزمون فیشر مورد قضاوت آماری قرار گرفتند. یافته ها: تحقیق روی تعداد 31 نفر شاهد و 42 نفر مورد انجام گرفت. افراد در دو گروه از نظر تعهدات مشابه سازی مشابه بودند. میزان مورتالیتی در مراجعین شیفت روز 16.1 درصد و در شیفت شب 4.8 درصد (0.2>p) و موربیدتی به ترتیب 3.2 و 2.4 درصد بود (p<0.9). موفقیت آنژیو پلاستی در هر دو گروه صد در صد بود.نتیجه گیری: به نظر می رسد زمان مراجعه برای انجام PPCI در بیماران STEMI نقشی روی سرانجام درمان ندارد.
کلید واژه: PPCI ,STEMI ,MI, مورتالینی, موربیدتی, موفقیت آنژیوپلاستی

لینک کمکی