آگاهي، نگرش و عملكرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي، درماني زابل نسبت به خودآزمايي پستان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي (سال 1388)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن آگاهي, نگرش و عملکرد زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي, درماني زابل نسبت به خودآزمايي پستان بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي (سال 1388) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: سرطان سینه شایعترین سرطان منجر به مرگ در جهان است. بروز بیماری بیست مورد در هر ده هزار نفر جمعیت زنان ایرانی است. تشخیص زودهنگام آن می تواند با درمان بهتری همراه باشد. مطالعه حاضر با هدف سنجش عوامل تاثیرگذار بر انجام خودآزمایی پستان با استفاده از مدل اعتقاد سلامتی انجام شد.روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی و با استفاده از پرسشنامه های مبتنی بر اجزای مدل اعتقاد سلامتی بر روی 246 نفر از زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی, درمانی زابل در سال 1388 انجام شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و نرم افرار SPSS و آزمون های تی مستقل, کای اسکوئر و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی داری P<0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: نتایج حاکی از پایین بودن سطح آگاهی و عملکرد افراد در مورد خودآزمایی پستان بود. افراد در سطح متوسطی از نظر درک زیرمجموعه های مدل اعتقاد سلامتی بودند؛ همچنین میزان درک حساسیت, خطر درک شده, فواید و موانع درک شده, انگیزه های سلامتی و اعتماد به نفس در انجام خودآزمایی پستان در گروهی که این رفتار را می دانستند و انجام می دادند, بیشتر بود. ارتباط آماری معنی داری بین انجام خودآزمایی و سابقه فامیلی مثبت سرطان پستان وجود داشت.نتیجه گیری: آگاهی بیشتر از بیماری ها و درک صحیح تری از استعداد به درگیری و شدت عوارض حاصله با در نظر گرفتن فواید و موانع, می تواند سبب ایجاد رفتار بهداشتی مناسب گردد؛ بنابراین طراحی و اجرای برنامه های مختلف آموزشی و مداخله ای در مراکز آموزشی و بهداشتی در ارتقای آگاهی های عمومی در رابطه با رفتارهای پیشگیرانه از بیماری ها و بخصوص خودآزمایی, ضروری به نظر می رسد.
کلید واژه: معاینه شخصی پستان, سرطان های پستان, آگاهی

لینک کمکی