تعيين سناريوي برتر حمل و نقل همگاني مسافر درون شهري با « TOPSISفازي»

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن تعيين سناريوي برتر حمل و نقل همگاني مسافر درون شهري با ( TOPSISفازي) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهشنامه حمل و نقل

تعداد صفحات :26

در این مقاله, یک مدل تصمیم گیری چندشاخصه بر اساس فنون تصمیم گیری گروهی به منظور انتخاب مناسب ترین سناریوی سرمایه گذاری حمل و نقل ارایه شده است. روش تصمیم گیری چندشاخصه TOPSIS فازی به عنوان یکی از مدل های جبرانی در حل این مساله به کار گرفته شده است. این روش امکان در نظر گرفتن شاخص های کیفی و کمی را به صورت همزمان می دهد. در این مطالعه, به منظور تعیین شاخص های تصمیم گیری مناسب, از روش (تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شده است. از طرفی دیگر, از آنجایی که در دنیای واقعی با داده های غیرهماهنگ از منابع مختلف و یا کمبود اطلاعات رو به رو هستیم, معمولا داده ها نادقیق می باشند. بنابراین, به منظور حل این مشکل, تمامی داده ها در این مطالعه به اعداد فازی ذوزنقه ای تبدیل شده اند. در این مدل, متغیرهای زبانی و اعداد فازی برای نشان دادن قضاوت های ذهنی تصمیم گیرندگان در رابطه با معیارهای تصمیم گیری و مقادیر آنها مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور جمع بندی و تحلیل نظرات افراد خبره از روش (دلفی فازی) استفاده شده است. روش پیشنهادی این مطالعه با استفاده از داده های شهر نمونه (ارومیه), اجرا و سناریوی برتر حمل و نقل تعیین شده که مورد تایید خبرگان بوده است. به منظور نمایش مناسب بودن کاربرد روش TOPSIS فازی, از روش PROMETHEEبه عنوان یکی دیگر از روش های تصمیم گیری چندمعیاره استفاده شده که نتایج آن, صحت الگوریتم به کار رفته را تایید می کند.
کلید واژه: حمل و نقل همگانی بخش مسافر درون شهری, تصمیم گیری چندشاخصه, روش TOPSIS فازی, روش PROMETHEE

لینک کمکی