بررسي تاثير دو ميزان پودر جوانه بروکلي بر پراکسيداسيون ليپيدي و تعادل اکسيداني آنتي اکسيداني در مبتلايان به ديابت نوع 2

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن بررسي تاثير دو ميزان پودر جوانه بروکلي بر پراکسيداسيون ليپيدي و تعادل اکسيداني آنتي اکسيداني در مبتلايان به ديابت نوع 2 :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : پژوهش در پزشکي

تعداد صفحات :8

سابقه و هدف: مطالعات آزمایشگاهی و بررسی مدل های حیوانی نشان داده اند جوانه بروکلی موجب بهبود استرس اکسیداتیو در شرایط هیپرگلیسمی می گردد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر پودر جوانه بروکلی با غلظت بالای سولفورفان بر پراکسیداسیون لیپیدی و شاخص استرس اکسیداتیو در مبتلایان به دیابت نوع 2 مراجعه کننده به انجمن دیابت و درمانگاه غدد بیمارستان طالقانی در سال 1389 طراحی و اجرا شد.روش بررسی: تحقیق حاضر با طراحی کارآزمایی بالینی شاهد دار بر روی 81 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 انجام شد. بیماران به طور تصادفی در سه گروه قرار گرفتند: 1) 10 گرم در روز پودر جوانه بروکلی (26 نفر), 2) 5 گرم در روز پودر جوانه بروکلی (29 نفر) و 3) شاهد با مصرف 5 گرم در روز دارونما (26 نفر). غلظت سرمی مالون دی آلدئید, LDL-C اکسید شده, غلظت کل اکسیدان های سرم, ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم, و شاخص استرس اکسیداتیو در ابتدای مطالعه و در پایان هفته چهارم مداخله اندازه گیری شد.یافته ها: میانگین غلظت سرمی مالون دی آلدئید و LDL-C اکسید شده در گروه 1, در پایان هفته چهارم نسبت به پایه به ترتیب, 8.9 درصد و 4.9 درصد کاهش معنی داری داشت. در گروه 1 و 2, پس از 4 هفته مکمل یاری با پودر جوانه بروکلی, میانگین ظرفیت تام آنتی اکسیدانی سرم به ترتیب 15.9 درصد و 10.3 درصد افزایش معنی دار, و شاخص استرس اکسیداتیو به ترتیب, 13.7 درصد و 8.3 درصد کاهش معنی داری داشت. غلظت کل اکسیدان های سرم در مدت مداخله تغییر معنی داری نداشت. همچنین تغییر معنی داری در شاخص های استرس اکسیداتیو در گروه دارونما مشاهده نشد.نتیجه گیری: به نظر می رسد پودر جوانه بروکلی به واسطه غلظت بالای سولفورفان می تواند در کاهش پراکسیداسیون لیپیدی و بهبود تعادل اکسیدانی آنتی اکسیدانی در بیماران دیابتی تاثیر مثبت داشته باشد.
کلید واژه: دیابت نوع دو, پراکسیداسیون لیپیدی, استرس اکسیداتیو, جوانه بروکلی, سولفورفان

لینک کمکی