شيوع اضافه وزن و چاقي در دانش آموزان 11 تا 15 ساله مقطع راهنمايي تحصيلي شهر بيرجند (سال 1385)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن شيوع اضافه وزن و چاقي در دانش آموزان 11 تا 15 ساله مقطع راهنمايي تحصيلي شهر بيرجند (سال 1385) :
نام کنفرانس, همایش یا نشریه : مراقبت هاي نوين

تعداد صفحات :9

زمینه و هدف: شیوع اضافه وزن و چاقی در کودکان و نوجوانان در دهه های اخیر در جوامع مختلف افزایش یافته است. چاقی در دوران کودکی, احتمال چاقی در بزرگسالی و بیماری های همراه با آن را بالا می برد. تعیین شیوع این مشکل در جوامع مختلف, منجر به غربالگری و مداخله مناسب و در نهایت کاهش عوارض زودرس و دیررس آن می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع اضافه وزن و چاقی در دانش آموزان 11 تا 15 ساله مقطع راهنمایی شهر بیرجند انجام شد.روش تحقیق: این مطالعه توصیفی- تحلیلی و مقطعی در سال 1385 و بر روی 2105 دانش آموز 11 تا 15 ساله که از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند, انجام شد. قد و وزن دانش آموزان به روش استاندارد اندازه گیری و نمایه توده بدن (BMI) محاسبه شد. افراد با BMI بین صدک 85 تا 95 بر اساس استاندارد مرکز کنترل بیماری ها (CDC) به عنوان افراد دارای اضافه وزن و با BMI بیشتر از صدک 95 چاق محسوب شدند. سایر اطلاعات فردی از طریق مصاحبه کسب و در پرسشنامه ثبت شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS (نسخه 11.5) در سطح معنی داری <0.05 تجزیه و تحلیل شدند.یافته ها: شیوع اضافه وزن در دانش آموزان مورد مطالعه 5.2% (6.5% دختران و 3.9% پسران) و شیوع چاقی 2.1% (1.5% دختران و 2.8% پسران) بود. اضافه وزن و چاقی با میزان تحصیلات والدین, شغل مادر و تعداد فرزندان ارتباطی معنی دار و در فرزندان والدین با تحصیلات بیشتر, مادران شاغل و خانواده های با فرزند کمتر, بیشترین شیوع را داشت.نتیجه گیری: شیوه زندگی در ایجاد چاقی نقش دارد و در این مطالعه در فرزندان مادران شاغل و والدین با سطح تحصیلات بیشتر و خانواده های کم فرزند شیوع بیشتری نشان داد. بررسی دقیق تر عوامل مرتبط با چاقی کودکان و نوجوانان پیشنهاد می شود.
کلید واژه: چاقی, وزن بدن, نوجوانان, شیوع بیماری, شاخص اندام های بدن

لینک کمکی