خلاقيت در بازاريابي داخلي با رويکرد بهبود عملکرد (مورد مطالعه: شرکت آب و فاضلاب)

ن پژوهش، ارایه مدل مفهومی خلاقیت در بازاریابی داخلی با رویکرد بهبود عملکرد در صنعت آب و فاضلاب است. روش: روش تجزیه و تحلیل این پژوهش روش ساختاری تفسیری (ISM) بود که با استفاده از این روش، تجزیه و تحلیل مدل ارایه شده انجام پذیرفت. یافته‌ها: نتایج بدست آمده حاکی از آن است که متغیرهای نظام جامع انگیزشی، نگرش اقتصادی به صنعت آب، نظام جامع سرمایه های انسانی، نظام شایستگی در انتصابات، چشم‌انداز و تدوین استراتژی و مدیریت فرآیندها در ناحیه پیوندی نمودار قدرت نفوذ- وابستگی این روش تحلیلی قرار گرفته اند که نشان دهنده آن است که متغیرهای این ناحیه قدرت نفوذ و م

هم سنجي اثربخشي رويکرد خانواده‌درماني بوئن و مدل مک مستر بر بي‌آلايشي، تنظيم شناختي هيجان و کارکرد خانواده در زوجين درخواست‌کننده طلاق

م سنجی اثربخشی خانواده­درمانی بوئن و مک مستر بر بی‌آلایشی، تنظیم شناختی هیجان و کارکرد خانواده در زوجین درخواست‌کننده طلاق صورت گرفت. روش پژوهش، نیمه آزمایشی به شیوه پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه گواه و پیگیری سه‌ماهه بود. جامعه آماری دربرگیرنده همه زوجین درخواست‌کننده طلاق ارجاع داده‌شده از سوی دادگاه خانواده به مراکز مشاوره شهر رشت در سال 1396 بودند. از این جامعه 48 نفر از زوجین با داشتن ملاک­های ورود به پژوهش، به شیوه نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در سه گروه 16 نفره قرار گرفتند؛ ولی به دلیل افت آزمودنی­ها، تعداد نفر

بررسي ميزان فنل، فلاونوئيد کل و فعاليت آنتي‌اکسيداني صمغ گياه Pistacia atlantica از منطقه سراوان (استان سيستان و بلوچستان)

نهPistacia atlantica در طب سنتی بلوچستان به‌صورت خوراکی و موضعی در درمان بیماری‌های عفونی به کار می‌رود. در این پژوهش مقدار فنل، فلاونوئید کل و خاصیت آنتی‌اکسیدانی عصاره‌های آلی و آبی صمغ و دود حاصل از سوزاندن صمغ بنه بررسی شد. برای سنجش میزان فنل و فلاونوئید به‌ترتیب از معرف‌های فولین سیوکالتیو و AlCl3 و برای اندازه‌گیری پتانسیل آنتی‌اکسیدانی از دو روش DPPH و FRAP استفاده شد. نتایج نشان داد محتوای فنلی و فلاونوئیدی برای نمونه‌ها به‌ترتیب در محدوده 04/7– 07/4 میلی‌گرم گالیک اسید در هر گرم وزن خشک و 34/1-65/0 میلی‌گرم کوئرسیتی در هر گرم وزن خشک می‌باشد که عصار