تحليل وضعيت سرمايه اجتماعي در شهر کرمان

یه : رفاه اجتماعيتعداد صفحات :34طرح مساله: مفهوم پردازی سرمایه اجتماعی مرهون مطالعات اندیشمندان و صاحب نظران حوزه های مختلف علوم اجتماعی در دوره کلاسیک و مدرن است. اما امروزه به عنوان یک موضوع محوری در مرکز بسیاری از پژوهش ها، سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها قرار گرفته است. بر همین اساس، مطالعه سرمایه اجتماعی در شهر کرمان انجام یافته است.روش: روش پژوهش پیمایش و تکنیک گردآوری اطلاعات پرسش نامه بوده است. جامعه آماری را ساکنان 15 سال به بالای شهر کرمان تشکیل می دهند که با کاربرد فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای 350 نمونه انتخاب شدند.یافته

مقاله گزارش دو مورد بدخيمي پاپيلاري کيست تروگلوسال

: مقدمه و هدف: بدخیمی مجرای کیست تروگلوسال از تومورهای ناشایع خط وسط گردن است که اکثر مواقع پس از برداشتن کیست تشخیص داده می شود و شیوع این تومور حدود 1-1/5 درصد است. در این مقاله دو مورد از بدخیمی پاپیلاری کیست تروگلوسال گزارش می شود. معرفی دام های مورد مطالعه: دام های مورد مطالعه دو گوسفند 8 و 12 ماهه بودند که در سال های 1379 و 1377 به دلیل توده ای در ناحیه گردن به کلینیک مراجعه نموده بودند نتیجه گیری: نمونه برداری با سوزن و سونوگرافی در کیست تروگلوسال از جهت رد بدخیمی منفی کاربرد بالایی دارد. تنها راه قطعی درمان در کیست تیروگلوسال برداشتن آن است. از سوی دیگر د

بررسي رضايت مادران از مراقبت هاي بيمارستاني در بخش کودکان بيمارستان شهيد بهشتي کاشان در سال 1389

یه : فيضتعداد صفحات :9سابقه و هدف: باوجود اهمیت رضایت بیمار به عنوان نشان گر کیفیت، اطلاعات به روزی از میزان رضایت مادران کودکان بستری در بیمارستان های کاشان دردسترس نیست. هدف این پژوهش تعیین رضایت مادران کودکان بستری در بخش اطفال از مراقبت های بیمارستانی بوده است.مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی با استفاده از پرسشنامه (Pediatric Family Satisfaction Questionnaire; PFSQ) و از طریق مصاحبه با 280 نفر از مادران بخش اطفال در 6 ماهه دوم سال 1389 انجام شد. داده ها با نرم افزار SPSS و آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.نتایج: میانگین سن مادران 28.04 سال بود. میانگین سن کودکان بستری 2.4 سا