اثر بخشي اميد درماني بر کاهش ميزان افسردگي و پيشگيري از عود در زنان درمان جوي وابسته به مواد مخدر

یه : اعتياد پژوهيتعداد صفحات :26مقدمه: هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی آموزش امید درمانی بر کاهش میزان افسردگی و پیشگیری از عود در زنان درمان جوی وابسته به مواد مخدر بود.روش: در یک طرح شبه آزمایشی 20 مراجعه كننده با تشخیص اختلال سوء مصرف مواد افیونی که دوره سم زدایی را با موفقیت به پایان رسانده و نمره 14 یا بالاتر علائم افسردگی در پرسشنامه افسردگی بک را دارا بودند، با روش نمونه گیری در دسترس در دو گروه آزمایشی (10نفر) و گروه گواه (10نفر) به طور تصادفی تقسیم شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه گروهی تحت آموزش امید درمانی قرار گرفتند و گروه گواه در طول این مدت هیچ

مقاله تاثير الياف فولادي بر خصوصيات مکانيکي و عملکرد درمقابل حرارت و يخ زدگي بتن سبک خودتراکم

ه تاثیر الیاف فولادی بر خصوصیات مکانیکی و عملکرد در مقابل حرارت و یخ زدگی بتن سبک خودتراکم حاوی ژل میکروسیلیس و سبک دانه لیکا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور سه مقدار مختلف الیاف فولادی به بتن سبک خودتراکم افزوده شده و اثر آن بر خصوصیات رئولوژیکی و مکانیکی، از جمله مقاومت های فشاری، کششی و خمشی، و بر عملکرد بتن در برابر حرارت و یخ زدگی مطالعه شده است. در ابتدا تعداد ده طرح اختلاط مقدماتی با تغییر در مقدار مصالح به کار رفته، فیلر و فوق‌‌روان‌کننده مصرفی ساخته شده است. سپس آزمایش های بتن تازه شامل اسلامپ، حلقهJ ، جعبه U، جعبه L و قیفV انجام گرفته

بررسي حذف رنگ آزوي Acid Red 88 به روش انعقاد الکتريکي در حضور الکتروليت هاي KI , KCl

ق تأثیر دو الکترولیت بر راندمان حذف محلول شاام اساید رد 88 باا اساتداده از الکترواناقااد (DC) بررسای گردیاد . کاارا یی دوالکترولیت ) KI و KCl ( به تنهایی مورد مقایسه قرار گرفت. فاصله بین الکترودها mm15 ، pH محلول 7 / 6 بود و دانسیته جریان حادود A m-2 57 انتخاب گردید. یک س الکتروشیمیایی ساده با یک الکترود آهنی به عنوان آند و یک الکتارود آلومینیاومی باه عناوان کاتاد تهیاه و بارایمحلول mg L-140 AR88 ، mg L-1200 از KI و KCl به طور جداگانه به کاربرده شد و درصاد حاذف رناه باه ترتیا 15 % و 45 % بااد از 4دقیقه الکترولیز به دست آمد. تقریباً حذف کام رنه پس از 20 دقیقه با دو الکترولیت حاص شد.