بررسي اثر فرهنگ بر بهره وري نيروي کار

س یا همایش : سومين کنگره بين المللي فرهنگ و انديشه دينيتعداد صفحات :17چکیده مقاله: نقش فرهنگ اغلب در مجامع اقتصادی کمتر بحث شده است؛ در حالی که اثر آن بر روی بهره وری نیروی کار غیر قابل انکار است. در ادبیات اقتصادی فرهنگ می تواند به عنوان عاملی درونزا و یا برونزا در اقتصاد مطرح شود و با تاثیر بر رفتارهای اقتصادی نقشی قابل توجه ایفا نماید. از این رو این تحقیق به بررسي اثر فرهنگ بر بهره وري نيروي کار طی سال های 1393-1344 با استفاده از روش اقتصادسنجی خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) می پردازد. نتایج پس از تجزیه و تحلیل مدل در سال های مورد مطالعه حاکی از این بود که ضرایب متغیرهای مطالعه شامل فر

بررسي عوامل انساني موثر در بكارگيري فناوري اطلاعات توسط مديران مياني دانشگاه علوم پزشكي تهران

یه : پياورد سلامتتعداد صفحات :10زمینه و هدف: یكی از مهمترین دلایل تمایز سازمان ها از یكدیگر، درجه بكارگیری فناوری اطلاعات توسط آنها در فعالیت ‌های سازمانی است. از مهمترین عواملی که در بکارگیری فناوری اطلاعات نقش داشته، عوامل فردی می ‌باشد. عوامل فردی مانند برداشت ‌ها و نگرش ‌های كاركنان نسبت به فناوری اطلاعات و ویژگی های جمعیت شناختی آنها، از جمله عواملی هستند كه بر میزان پذیرش و استفاده افراد از این فناوری تاثیر می ‌گذارند.روش بررسی: این مطالعه توصیفی - تحلیلی از نوع مقطعی بوده که در سال 89 انجام شد. جامعه پژوهش در این مطالعه شامل 110 نفر از مدیران م

تاملي در مساله سکوت شارع

یه : مباني فقهي حقوق اسلامي (پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامي)تعداد صفحات :24بحث سکوت شارع و قانون گذار ارتباط زیادی با موضوع منابع استنباط احکام دارد که اگر به منبع عقل و سیره عقلا به دیده منبع احکام نگریسته شود، نمی توان ادعا نمود که همه احکام به صورت عام و خاص در قرآن و سنت مطرح شده بلکه در کنار کتاب و سنت به عقل، علاوه بر ابزار فهم کتاب و سنت به دیده منشا صدور قوانین مورد نیاز جوامع بشری نگریسته می شود که این نظریه می تواند زمینه گفتگو و هماهنگی علم و دین گردد. ولی اگر در منابع استنباط احکام فقط کتاب و سنت حجت و معتبر شمرده شود و از طرفی ادعا شود که دین پاس