ارتباط سلامت معنوي و کيفيت زندگي در پرستاران

یه : مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شماليتعداد صفحات :10زمینه و هدف: سلامت معنوی ابعاد مختلف زندگی را با همدیگر هماهنگ کرده و کارکرد روانی و سازگاری را تقویت می کند. کیفیت زندگی می تواند تحت تاثیر عوامل روحی- روانی و محیط های شغلی قرار گیرد. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط سلامت معنوي و کيفيت زندگي در پرستاران انجام شد.مواد و روش کار: این مطالعه مقطعی- تحلیلی بر روی 93 نفر از پرسنل پرستاری بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد در سال 1390 انجام شد و پرسشنامه کیفیت زندگی SF36 و سلامت معنوی SWBS که روایی و پایایی آنها مورد تایید قرار گرفته است توسط پرستاران تکمیل گردید. نمرات کیفیت زندگی از 100-0 و سلامت معنوی از 120-

مقاله بررسي اثر ضد باکتريايي عصاره‌هاي استوني، اتانولي و متانولي برگ چهار رقم زيتون ايراني بر اشريشيا کولاي

ت :18هدف از این پژوهش بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره برگ چهار رقم زیتون مهم بومی ایران شامل ارقام دزفول، روغنی، زرد و شیراز بر اشریشیا کولای بود. در این مطالعه عصاره استونی، متانولی و اتانولی برگ‌های زیتون به روش مایکروویو استخراج، تغلیظ و خشک شدند. اثر مهاری غلظت‌های مختلف عصاره‌ها به روش میکروپلیت بر رشد باکتری اشریشیا کولای در دمای 37 درجه سانتی‌گراد به مدت 24 ساعت با دستگاه پلیت‌ ریدر اندازه‌گیری و منحنی رشد باکتری رسم و مساحت زیر منحنی محاسبه گردید. همچنین درصد مهار رشد باکتری توسط هر یک از عصاره‌ها محاسبه شد. هیچکدام از عصاره‌ها در غلظت 5 و10 م

عقل و نقش آن در فهم نصوص ديني با نگاهي به انديشه هاي شيخ مفيد و غزالي

عقل و دین از جمله مسائلی است که متفکران اسلامی از دیرباز با امعان نظر به آن پرداخته اند. جستار حاضر این موضوع را از منظر غزالی و شیخ مفید به عنوان دومتکلّم و متفکّر بزرگ اسلامی بررسی می کند. نتایج به دست آمده در نوشته های غزالی مبین آن است که وی معانی چهارگانه ای برای عقل ذکر کرده است که عبارتند از عقل نظری و عملی و عقل اکتسابی و غریزی. در نزد غزالی علوم دینی بر علوم عقلی برتری دارد و شرع را بر عقل مقدم می شمارد. و معتقد است که عقل در طلب معرفت ذات الهی ناتوان است. اما شیخ مفید، متکلمی عقل بنیاد است که از راه احتجاجات عقلی، به تبیین گزاره های کلامی و فقهی