بررسي مورفو فيزيولوژيکي و بيوشيميايي برخي از - اکوتيپهاي گياه Allium sativum L. در مناطق شمال و شمال غرب کشور

یق 50 توده از گیاه سیر از استان‌های مهم سیرکاری ایران شامل زنجان، همدان، گیلان، مازندران و مشهد جمع آوری و پس از مقایسات اولیه خصوصیات ظاهری پیاز (قطر، رنگ و تعداد سیرچه‌ها در هر پیاز) تعداد 20 توده متفاوت، غربال و در شرایط گلدانی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با 3 تکرار کشت گردید. در انتهای فصل رشد صفات مورفولوژیکی شامل ارتفاع بوته، تعداد برگ در بوته، وزن تازه پیاز، قطر پیاز، تعداد سیرچه در هر پیاز و وزن خشک مورد اندازه‌گیری قرار گرفت. تاریخ گلدهی، تشکیل گل، نوع گل، تعداد سیرچه‌های هوایی، وزن تازه و وزن خشک آنها به همراه ساختمان گل نیز مورد ارزیابی ق

مقاله مقايسه بين نسلي رابطه رسانه‌ها و نگرش به امر به معروف و نهي از منکر در بين جوانان و بزرگسالان شهر شيراز

ت :33رسانه‌های مدرن نقش مهمی را در تشکل گیری، انتقال و تغییر ارزش­ها و باورهای افراد در فرهنگ جوامع معاصر ایفا می‌کنند. امر به معروف و نهی از منکر به عنوان نوعی نظارت اجتماعی-دینی یکی از عناصر مهم فرهنگ دینی جوامع مسلمان است که امروزه دستخوش دگرگونی شده و در این میان نقش رسانه‌ها برجسته است. این مطالعه پیمایشی، با دو هدف مقایسه بین نسلی جوانان و بزرگسالان شهر شیراز در نگرش به امر به معروف و نهی از منکر و همچنین رابطه رسانه‌ها با نگرش آنان انجام شده است. بدین منظور، با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، 300 نفر از جوانان ( 18-29 سال) و300 نفر از بزرگسالا

مقايسه دو روش آموزش ايفاي نقش و بحث گروهي بر عملکرد کارورزان دانشگاه علوم پزشکي جهرم در زمينه انتقال خبر بد

ايراني آموزش در علوم پزشكيتعداد صفحات :10مقدمه: چالش اساسی در آموزش مهارت ‌های انتقال خبر بد، انتخاب روش آموزشی مناسب است. این مطالعه به منظور مقایسه تاثیر آموزش مهارت‌ های انتقال اخبار ناگوار به روش ایفای نقش با روش بحث گروهی بر عملکرد کارورزان در انتقال اخبار ناگوار انجام گرفته است.روش ‌ها: این مطالعه از نوع مداخله ‎ای دو سو کور بود که در سال 1388 در دانشگاه علوم پزشکی جهرم بر روی 30 کارورز انجام گردید. جامعه پژوهش کارورزان دانشگاه علوم پزشکی جهرم بودند. تعیین حجم نمونه و نمونه‌ گیری به روش سرشماری بود و به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. بنابرا