ابعاد مديريتي حکومت حضرت سليمان(ع)

س یا همایش : سومين کنگره بين المللي فرهنگ و انديشه دينيتعداد صفحات :13چکیده مقاله: در قرآن ابعاد مدیریتی فراوانی وجود دارد و به تمام ابعاد مدیریتی مورد نیاز جامعه ی بشری در این کتاب مقدس اشاره شده است. در این پژوهش که به صورت مطالعات کتابخانه ای و مراجعه ی مستقیم به قرآن و به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است؛ به تعریف مدیریت از نظر لغت و تعریف مدیریت اسلامی و همچنین ویژگی های مدیر از دیدگاه بزرگانی همچون امام علی(ع)، افلاطون، ارسطو و فارابی پرداخته شده است و ویژگی های اختصاصی حضرت سلیمان(ع) نیز بیان شده اند. در نهایت به موضوع اصلی، که همان ابعاد مديريتي حکومت حضرت سليمان(ع) است، پرد

مدل يابي پيشرفت تحصيلي بر اساس هيجانهاي تحصيلي و اشتياق تحصيلي: نقش ميانجي تحول مثبت نوجواني

یابی پیشرفت تحصیلی بر اساس هیجانهای تحصیلی و اشتیاق تحصیلی با نقش میانجی تحول مثبت است. جامع آماری پژوهش عبارت بود از کلی دانشآموزان دور دوم متوسطه شهر تهران که تعداد 400 نفر از دانشآموزان پسر و دختر به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای انتخاب شدند. ابزارهای سنجش عبارت بودند از پرسشنامههای: هیجانهای تحصیلی (پکران، گوئتز و فرنزل، 2005)، اشتیاق تحصیلی (آرشامبالت و همکاران، 2009) و تحول مثبت (آرنولد و همکاران، 2014). دادههای جمعآوری شده با استفاده از روش مدل‌یابی معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها حاکی از آن است که؛ هیجانهای مثبت بر پیشرفت تحصیلی اثر

مقاله حملات سايبري و چالش‌هاي جديد اصل منع استفاده از زور در روابط بين الملل

ت :37میدان نبرد جدیدی در روابط بین‌الملل گشوده شده است که منازعه میان کشورها را به فضای سایبری منتقل کرده است. در این فضا، تنها فشردن دگمه‌ای برای ایجاد تخریب گسترده در زیرساخت‌های هر کشوری کافی است و هیچ کشوری به رغم قدرت اقتصادی، نظامی یا سیاسی آن در امان نیست. ویژگی‌های این حملات با آنچه که در نظام بین‌الملل، استفاده از زور مسلحانه یا تجاوز نامیده می‌شود و به موجب بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد، منع شده است، در انطباق کامل قرار ندارد و برخی مفروضات آن را به چالش کشیده است. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که چگونه می‌توان حمله سایبری را در چارچ