مقاله اثر سيلي مارين بر صفات توليدي و پاسخهاي ايمني جوجه هاي گوشتي

بررسی اثر مصرف سطوح مختلف سیلی‌مارین بر صفات تولیدی و سیستم ایمنی جوجه‌های گوشتی انجام شد. 288 قطعه جوجه گوشتی یک‌روزه سویه کاب 500 در یک طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار، 4 تکرار و 12 مشاهده در هر تکرار بررسی شدند. مقادیر صفر (شاهد)، 160، 200، 240، 280 و 320 قسمت در میلیون (ppm) سیلی‌مارین از روز سوم به جیره جوجه‌ها اضافه شد. مصرف خوراک روزانه، افزایش وزن روزانه و ضریب تبدیل خوراک اندازه‌گیری شد. به منظور بررسی پاسخ ایمنی هومورال در روزهای 8 و 22 پرورش، ml 1/0 از سوسپانسیون 25 درصد گلبول قرمز گوسفندی (SRBC) به عضله سینه جوجه‌ها تزریق و اندازه‌گیری تیتر آنتی‌بادی سرم در رو

ارزيابي کمي و کيفي برخي متابوليت‌هاي اوليه و ثانويه گياه دارويي برازمبل (Proveskia abrotanoides Karel.) در مراحل فنولوژيکي مختلف

ی و کیفی برخی متابولیت‌های اولیه و ثانویه گیاه دارویی برازمبل در مراحل فنولوژیکی مختلف اندام‌های گیاه در دو مرحله رویشی و گل‌دهی از منطقه روستای وامنان واقع در شهرستان آزادشهر جمع‌آوری و خشک گردید. در این تحقیق از عصاره از کل گیاه برازمبل در دو مرحله رویشی و گلدهی جهت شناسایی و ارزیابی کیفی تانن‌ها، ساپونین‌ها، ترکیبات آنتوسیانینی و ترپنوئیدی، فلاوون‌ها و فلاونوئیدها استفاده شد. همچنین میزان برخی متابولیت‌های اولیه نظیر کربوهیدرات‌های محلول نا محلول، پرولین و فنل کل در اندام‌های ریشه، ساقه، برگ و گل مورد ارزیابی کمی قرار گرفت. آنالیز کیف

مقاله ارتباط هوش هيجاني با انگيزش شغلي کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصفهان

رابطه بین هوش هیجانی و 5 مؤلفه آن (خودآگاهی هیجانی، همدلی، احترام به خود، انعطاف پذیری، رابطه اجتماعی) با انگیزش شغلی کارکنان شرکت نگهبان گاز استان اصفهان در سال 1385 بود. پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده و بدین منظور از میان 400 نفر کارمند این سازمان به روش تصادفی ساده80 نفر انتخاب گردیدند. 2 پرسشنامه انگیزش شغلی و هوش هیجانی بر روی آنها اجرا گردید. نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و 2 مؤلفه آن (انعطاف پذیری و رابطه اجتماعی) با انگیزش شغلی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. (01/=>0P) و( 05/>0P).