تاثير شايستگي هاي تجارت اجتماعي بر تمايل رفتار خريد زنان مسلمان (مطالعه موردي: کاربران طيف زن در شبکه هاي اجتماعي)

;های تجارت اجتماعی می­تواند رفتار خرید زنان مسلمان را افزایش و بهبود بخشد. هدف از اجرای این پژوهش تاثیر شایستگی­های تجارت اجتماعی بر رفتار خرید زنان است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و بر اساس روش، توصیفی- پیمایشی است. با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، 384 نفر از زنانی که حداقل یکبار از طریق شبکه اجتماعی تلگرام، اینستاگرام، واتس­آپ خرید داشته­اند. با روش نمونه­گیری در دسترس، پرسشنامه را تکمیل کرده­اند. برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم افزار SPSS و Smart PLS استفاده شده است. همه فرضیه­های تحقیق مورد تایید قرار گرفته است و تاثی

ارتباط معنويت پرستاران بر ميزان رضايت بيمار از مراقبت هاي پرستاري

یه : اخلاق پزشكيتعداد صفحات :25مهمترین دغدغه و نگرانی در مراکز مراقبتی، کیفیت ارایه مراقبت می باشد و جستجوی هدف و معنا در کار برای پرستاران ممکن است بر کیفیت مراقبت از بیماران موثر باشد. هنوز مطالعات کمی در ارتباط با معنویت پرستاران بر میزان رضایت مندی بیمار وجود دارد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین معنویت كاركنان پرستاری بر میزان رضایت بیمار از مراقبت ها انجام گرفت. این مطالعه از نوع همبستگی توصیفی بود. 100 پرستار و 100 بیمار بستری در بیمارستان های منتخب علوم پزشکی اردبیل به روش تصادفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار استاندا

تحليل محتواي مطالعات اجتماعي پايه پنجم و ششم ابتدايي بر اساس مؤلفه‌هاي آموزش شهروندي

حاضر بررسی کتب مطالعات اجتماعی پنجم و ششم ابتدایی از حیث میزان برخورداری از مقوله‌های تربیت شهروند ایرانی-اسلامی، اجتماعی‌– سیاسی، قانون‌پذیر و قانون‌گرا می‌باشد. در این پژوهش از روش تحلیل محتوای کمی برای تحلیل متن کتب و از روش آنتروپی شانون جهت تحلیل اهمیت مقوله‌های تربیت شهروندی استفاده شده است. برای محاسبه قابلیت اعتماد از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج تحلیل‌های انجام شده نشان می‌دهد همه مولفه‌های تربیت شهروند ایرانی-سلامی در کتب مطالعات اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در این بین، نوعدوستی، ارزشمندی و وطن دوستی در زمره مهمترین مقوله