ساختار و مراحل ترميم پوست

و زيباييتعداد صفحات :21در جامعه بشری تغییرات بدفرم و ناهنجاری های پوستی ناشی از سوختگی و جراحات حاصل از جراحی و حوادث و امثال آن ها در فرد بازتاب های روانی و رفتاری ناخوشایندی ایجاد می كنند. ماتریكس خارج سلولی (extra cellular matrix [ECM]) بزرگ ترین جزء تشكیل دهنده پوست طبیعی است كه ژل مانند است و به وسیله سلول های پوست تولید می شود. ساخته شدن ECM یك عامل كلیدی برای پرشدن ضایعات پوستی از قبیل سوختگی، سالك، آبله مرغان و محل جراحات و جوش است. اجزا ماتریكس خارج سلولی عبارت اند از: پلی ساكارید های مختلف، آب و پروتئین های كلاژنی. قدرت انبساط و استحكام پوست طبیعی با در نظر

مقاله اثر اسانس بادرنجبويه (Melissa officinalis) بر عملکرد، تلفات و برخي فراسنجه هاي خوني مرتبط با آسيت در جوجه هاي گوشتي

ت :18برای بررسی اثرات اسانس بادرنجبویه بر عملکرد و تلفات ناشی از آسیت، آزمایشی با 600 قطعه جوجه یکروزه در قالب یک طرح کاملاً تصادفی در 4 تیمار، 5 تکرار و 30 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار از 0 تا 49 روزگی انجام شد. تیمارها شامل شاهد (بدون اسانس) و سطوح 5، 10 و 20 میلی­لیتر اسانس بادرنجبویه در لیتر آب آشامیدنی بودند. در روز 49 آزمایش، از هر تکرار چهار جوجه به طور تصادفی انتخاب و برای تعیین شاخص آسیتی استفاده شدند. فراسنجه­های گلبول قرمز، هماتوکریت، هموگلوبین، شمارش گلبول­های سفید، فعالیت آنزیم­های کراتین­کیناز (CK)، آلکالین­فسفاتاز (ALP)، آسپارتات­ترانس

تاثيرآموزش مهارتهاي حرکتي ظريف بر توجه انتخابي و ادراک ديداري دانش-آموزان داراي اختلال رياضي دوره اول ابتدايي

با هدف بررسی تاثیر آموزش مهارت‌های حرکتی ظریف بر توجه انتخابی و ادراک دیداری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی دوره اول ابتدایی شهر سبزوار در سال 1396 انجام شد. این پژوهش، نیمه تجربی از نوع پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل بود. 34 نفر از دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی در دوره اول ابتدایی سبزوار به صورت تصادفی ساده انتخاب شده و در دو گروه آزمایش(17 نفر) و گروه کنترل(17 نفر) جایگزین شدند. پرسشنامه‌های رنگ – کلمه استروپ (1935) و ادراک دیداری فراستیگ (1963) به عنوان پیش‌آزمون اجرا شد. دانش‌آموزان گروه آزمایشی 15جلسه 40 دقیقه‌ای( هر هفته دو جلسه) دربرنامه آموز