عشق و همسرگزيني در خمسه نظامي

ات فارسيتعداد صفحات :29پیرگنجه نظام آفرینش را بر پایه عشق استوار می داند. و بی عشق بودن را مرگ نام می نهد. عشق در نگاه او اكسیری است، كه آینه ضمیر را صیقل می دهد. در عاشقانه های خمسه، عشق عرفانی، جسمانی، عذری و مادری مطرح است. و عشق عرفانی فراتر از سایر عشق هاست. عشقی پاك و نمونه عالی وحدت عاشق و معشوق، این عشق بسی فراتر از عشق جسمانی است. چرا كه برخلاف عشق جسمانی، سخن از خط و خال و ابروی معشوق نیست. عشق ارشمیدس به كنیز چینی از مقوله های جسمانی است، كه ارشمیدس را از كلاس درس ارسطو دور كرده بود. اما از عشقی دیگر به نام عشق عذری سخن می گوید. كه اصل اساسی در آن ر

مقاله بررسي تاثير فرهنگ اخلاقي سازمان بر ميزان اعتمادآفريني حسابرسان داخلي

ین پژوهش، بررسی تأثیر فرهنگ اخلاقی سازمان بر میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی است. جامعه آماری ما در این تحقیق حسابرسان داخلی شاغل در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران است و روش نمونه گیری در این تحقیق، نمونه گیری خوشه ای_ تصادفی ساده است. نمونه آماری مناسب برای پژوهش براساس فرمول نمونه گیری از جامعه محدود و در سطح خطای 0.05، تعداد 113 نفر محاسبه شدکه از طریق طراحی و آزمون چهار فرضیه بررسی شد. ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامه استاندارد است. نتایج پژوهش نشان داد که درک حسابرسان از فرهنگ اخلاقی مؤسسه بر میزان اعتمادآفرینی حسابرسان داخلی و مولفه های آن

جستاري در انسان شناسي ملاصدرا

مقاله: توجه به انسان و شناسایی ویژگی های او مساله ای است که مورد توجه همه مکاتب فکری و مذاهب دینی بوده است. اینکه انسان کیست و مراتب و موانع تکامل اخلاقی او چیست هم از لحاظ وجود شناسی و هم به لحاظ معرفت شناسی در طول تاریخ مورد بحث قرار گرفته است. اندیشمندان اسلامی با تاسی از قرآن و احادیث سیمای یک انسان کامل را عرضه کرده اند که قابل مقایسه با نظریات متفکران مغرب زمین نیست. اساسا هر مذهب و مکتبی که داعیه انسان سازی دارد، باید بتواند انسانی را با ویژگی ها و صفات خاصی به عنوان نمونه و الگو معرفی کند. چرا که تحقق جامعه ایده آل و کامل در گرو انسان ایده آل