مقاله چند صدايي و امکان‌هاي موسيقايي؛ تحليل گفتمان‌هاي ترانه‌هاي موسيقي مردم‌پسند در دهه 70

ت :33موسیقی مردم پسند، به عنوان یکی از پرمخاطب ترین تولیدات فرهنگی، نقش مهمی در شکل دادن به باورهای عمومی در هر جامعه ایفا می‌کند. موسیقی ابزار یا منبعی است که مردم برای سامان دادن به خویشتن، در مقام عاملان برخوردار از ذوق و قریحه و در مقام موجوداتی که قادر به احساس، تفکر و عمل در زندگی خود هستند، به آن روی می‌آورند. تولیدات رسانه‌های گروهی (و از جمله موسیقی مردم پسند) همچون خصلت خود آگاهی عمل می‌کنند که آگاهی، بینش، ارزش‌ها، و هنجارها را شکل می‌دهند. در ایران پس از انقلاب نیز، این سبک موسیقی در دهه 70، مجوز انتشار یافت و از طریق انتقال معانی، نقشی م

مقاله تحليل رابطه‌ جمعيت شاغل و تقاضاي بيمه عمر در ايران (1388-1348)

ه رابطه علی بین تقاضای بیمه عمر و جمعیت شاغل با استفاده از داده‌های سالیانه ایران طی دوره 1388-1348 مبتنی بر آزمون علیت گرنجری با استفاده از نرم‌افزار Eviews و تخمین به روش OLS مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های این پژوهش نشان دهنده یک رابطه علی یک طرفه از تقاضای بیمه عمر به اشتغال طی دوره مورد بررسی می‌باشد. با توجه به این نتیجه پیشنهاد می‌گردد، که سیاست‌گذاران در برآورد الگوی اشتغال، بیمه عمر را به‌‌عنوان یک عامل مهم در نظر بگیرند

جايگاه تساهل و تسامح در انديش? سياسي آيت‌الله سيد علي حسيني خامنه‌اي

هل و تسامح(به معنای مدارا و عدم مداخله از روی قصد و آگاهی نسبت به عقاید و اندیشه‌های مخالف، با وجود قدرت سرکوب) با وجود پیشین تاریخی طولانی، هنوز هم محل مناقشه و چالش و نقد و نظر در حوز فکر و اندیش سیاسی است. بررسی اندیش سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای حاکی از آن است که ایشان ذیل حکومت اسلامی، قائل به لزوم وجود فضیلت اخلاقی مدارا و تساهل و تسامح نسبت به مخالفان و دگراندیشان نزد حاکمان جامعه‌اند. هدف: محققان در این پژوهش؛ جایگاه، مبانی، اصول و حدود تساهل و تسامح را در اندیش سیاسی آیت‌الله خامنه‌ای بررسی کرده‌اند. روش: روش این پژوهش، مبتنی بر روش داده‌بنیا