مقاله بررسي امکان گسترش حمايت هاي حقوقي در مورد ازدواج زنان با اتباع غير ايراني

عنوان اولین نهاد اجتماعی به شدت در جامعه ی‌ بزرگ تر خویش تأثیر می گذارد. اهمیت خانواده به عنوان رکن کلیدی هر اجتماع سالم و لزوم تحکیم روابط زوجین ضرورت ارائه ی‌ تمهیدات قانونی لازم را مطرح می کند. از آنجا که در صورت فروپاشی خانواده زنان خسارت و آسیب بیشتری را متحمل می شوند، لذا طرح و تدوین قوانین حمایتی بیشتر از سوی قانون گذار را می طلبد. بنابر این اصل در این جستار به تطبیق و بررسی میزان حمایت قانون گذار از زنان ازدواج کرده با «آیین نامه ی‌ زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی» در رابطه با «قانون مدنی ایران» به منظور حمایت از

مقاله ارزيابي فعاليت ضدباکتريايي و ضداکسيداني عصاره هيدروالکلي برخي جلبک‌هاي سواحل خليج فارس در استان بوشهر

ررسی خواص ضداکسیدانی و ضدباکتریایی عصاره هیدروالکلی سه گونه جلبک سبز، قهوه ای و قرمز بود. در این مطالعه بیشترین مقدار فنل تام و بهترین فعالیت ضداکسیدانی با آزمون پتانسیل ضداکسیدانی معادل ترولکس را عصاره هیدروالکلی جلبک سبز Entreromorphaintestinalisو کمترین این مقادیر را عصاره هیدروالکلی جلبک قرمز Gracilariacorticataداشت. بالاترین درصد مهار با این آزمون مربوط به جلبک سبزE. intestinalis وکمترین درصد مهار مربوط به جلبک قهوه ای Cystoseiramyricaبود. بالاترین فعالیت ضداکسیدانی با استفاده از آزمون آزینو بیس اتیل تیازولین سولفونیک (با غلظتmg/ml 50) عصاره های هیدروالکلی جلبک های نمونه بردا

بررسي عوامل موثر بر توسعه فعاليت هاي کارآفرينان دانشگاه فني و حرفه اي در بازارهاي بين المللي

س یا همایش : دومين همايش بين المللي و چهارمين همايش ملي پژوهش هاي مديريت و علوم انساني در ايرانتعداد صفحات :17چکیده مقاله: این پژوهش با هدف بررسي عوامل موثر بر توسعه فعاليت هاي کارآفرينان دانشگاه فني و حرفه اي در بازارهاي بين المللي در سال 1396 صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه صاحب نظران، مدیران، دانشجویان و کارآفرینان فعال در حوزه در بازارهای بین المللی بوده است که تعداد جامعه آماری 147 نفر بوده که از این جامعه آماری تعداد 87 نفر به روش تصادفی ساده و با کمک جدول اعداد تصادفی بعنوان حجم نمونه به روش تمام شماری انتخاب شده اند. روش جمع آوری داده ها در این تحقیق به دو صورت کیفی و کمی بوده که بر این اساس از گفته های ثبت شده از مصاحبه شون