مقاله بررسي اثرات محيطزيستي کشتارگاه نمونه تهران به روشهاي تلفيقي AHP و TOPSIS

ق حاضر با هدف بررسی آثار محیطزیستی کشتارگاه طیور نمونه تهران به انجام رسید. بدینمنظور، از روشهای چکلیستت سنجشتی همطرازی و تکنیکهای فرایند تحلیل سلسله مراتبی )AHP))8( و تکنیک ترجیح بر اساس مشتابهت بته راه حتل ایتده آل (TOPSIS))2( استفاده شد. ابتدا در روش چکلیست از طریق تجزیه و تحلیل آثار پروژه، معیارها و گزینه های مورد نظر مشخص شد. جهتت تاییتد نهتایی معیارها از پرسشنامه خبرگان مورد استفاده قرار گرفت. بهمنظور اولویتبندی معیارها وگزینته هتا و بته دستت آوردن اوزان مربوطته ، از روش AHP در قالب تکنیک بردار ویژه با به کارگیری نرمافزار Expert choice استفاده شد. شاخص کل، ا

مقاله ارزيابي مزرعه‌اي بي‌تورين، يک فرمولاسيون تجارتي از باکتريBacillus thuringiensis روي کرم ساقه‌خوار نواري برنج (Chilo suppressalis Walker)

urstaki Bacillus thuringiensis (Berliner) از عوامل بیمارگر حشرات می‌باشد که امروزه برای کنترل حشرات زیان‌آور به دو صورت پاشش مخلوط اسپور با کریستال و انتقال ژن کریستال سمی دلتا آندوتوکسین به ژنوم گیاه میزبان کاربرد دارد. این بررسی به­منظور ارزیابی تاثیر بی­تورین روی کرم ساقه‌خوار نواری برنج Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae) در شرایط مزرعه­ای در سال 1389 در شهرستان رشت انجام شد. در این پژوهش از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با دو فاکتور مقدار محلول­پاشی (5/0، 1 و 5/1 لیتر در هکتار از باکتری باسیل و تیمار شاهد آب‌پاشی) و تعداد محلول پاشی (یک، دو و سه بار) اس

رابطه بين اشتراک دانش و گرايش به نوآوري سازماني در دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل

وهش بررسی رابطه بين اشتراک دانش و گرايش به نوآوري سازماني در دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. از نظر هدف، این پژوهش به صورت طرح کاربردی است. جامعه آماری شامل کارکنان دانشگاه فناوری نوین آمل بود. از بین جامعه آماری بر اساس فرمول کوکران تعداد 132 نفر از کارکنان به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه پرسش نامه رفتار به اشتراک گذاری دانش بهلول (1392) و پرسشنامه گرایش به نوآوری سازمانی که ترکیبی از پرسش نامه های جیمنز-جیمنز و دیگران (2006)، پنیادز (2006)، پراجگو و سوهل (2006) بود. داده‌ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چندگانه به روش گام به گام با استفاده از نرم‌افزار SPSS21