مقاله اثر جاده هاي جنگلي بر تنوع گونه هاي گياهي، ماده آلي و ميزان کربن آلي (مطالعه موردي: جنگل خيرود نوشهر)

یرات مثبت و منفی قابل توجهی بر محیط اطراف خود دارند که این تأثیرات در قالب علم بوم شناسی جاده بررسی می‌شود. در این پژوهش تأثیر جاده روی تنوع گونه های گیاهی، میزان ماده آلی و کربن آلی بررسی شد. اندازه گیری‌ها در 10 نقطه با فاصله 100 متر از یکدیگر در طول جاده در جنگل آموزشی-پژوهشی خیرود انجام گرفت. در هر نقطه در سمت ترانشه خاکبرداری و ترانشه خاکریزی خط نمونه 100متری عمود بر محور جاده پیاده شد و در طول هر خط نمونه 10 قطعه نمونه 10×10متر برای بررسی گونه های درختی، 10زیر قطعه نمونه 2×2 متر برای بررسی گونه های علفی و 10 زیر قطعه نمونه 5/0 × 5/0 متر برای نمونه های

اعتبارسنجي مقياس RPE 6-20 بورگ بر اساس ضربان قلب در کارگران مرد بخش صنعت شهرستان شيراز

یه : مجله علمي پزشكي جندي شاپورتعداد صفحات :13زمینه و هدف: یکی از روش های ارزیابی و برآورد بار کار جسمانی، روش ارزیابی ذهنی است. در سال های اخیر ارزیابی تلاش درک شده یا علایم ذهنی خستگی حین کار فیزیکی، تقریبا بر روش های اندازه گیری روانی- فیزیکی، متکی شده است. مقیاس های نرخ گذاری، رایج ترین ابزار اندازه گیری به کار برده شده در روانشناسی هستند. نرخ گذاری تلاش درک شده بورگ (RPE) یک روش آسان برای پایش شدت فعالیت فیزیکی است. این مطالعه با هدف اعتبارسنجی همبستگی بین RPE و ضربان قلب در بین کارگران ایرانی انجام شده است.روش بررسی: در این مطالعه، 500 نفر از کارگران مر

مقاله مزايده القاب و مناصب در عصر قاجار

اب و مناصب؛ فروش مقامات درباری و دیوانی از ارمغان‌های دولت قاجار به شمار می‌ رود. این سنت گرچه در ادوار پیش نیز متداول بود، لیکن دولتمردان قاجار در این عرصه گوی سبقت را از دیگران بودند. القاب افتخاری و مناصب اداری را در این دوره به مزایده بلکه به تعبیر صحیح به «حراج» می‌گذاشتند. هر کس بیشترین پیشکش را پرداخت می‌نمود صاحب آن لقب یا مقام می‌گردید. مدت اعطای مناصب و مقامات محدود بود. شخص مجبور بود برای تداوم آن مجدداً پیشکش پرداخت نماید. شاه و درباریان از این ممر درآمد قابل توجهی نصیب خود می‌کردند. نه تنها مردان بلکه زنان نیز در گرفتن القاب افتخ